User menu

Mở tài khoản
Giấy phép PRO miễn phí cho mỗi bài đăng: Điều khoản và điều kiện khuyến mãi.

Giấy phép PRO miễn phí cho mỗi bài đăng: Điều khoản và điều kiện khuyến mãi.

1. Việc tham gia chương trình khuyến mãi này mang đến cho người dùng cơ hội truy cập miễn phí vào giấy phép vfxAlert PRO trong 3 ngày.


2. Để tận dụng khuyến mãi này, người dùng phải đảm bảo đáp ứng tất cả các điều kiện được mô tả bên dưới.


3. Đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi này là nhà cung cấp tín hiệu giao dịch vfxAlert .


4. Khuyến mãi này dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên có tài khoản vfxAlert hợp lệ và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.


5. Thời gian khuyến mại: từ ngày 13/05/2024 đến ngày 31/05/2024.

Ban tổ chức có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy Chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.


6. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, người tham gia đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này.


7. Cách tham gia:

Để đủ điều kiện tham gia khuyến mãi, người tham gia phải xuất bản một bài đăng về tín hiệu vfxAlert trên bất kỳ trang web công khai nào của họ (mạng xã hội, diễn đàn, blog, trang web, kênh YouTube hoặc trò chuyện);

Bài đăng phải bao gồm siêu liên kết đến https://vfxalert.com/ và hashtag #vfxalert.

Ảnh chụp màn hình của trang web hoặc ứng dụng vfxAlert phải được đính kèm vào bài đăng để xác thực việc tham gia.

Người tham gia phải đảm bảo rằng bài đăng tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của nền tảng mà bài đăng được chia sẻ.

Sau khi bài đăng được xuất bản, người tham gia phải gửi liên kết tới bài đăng đã xuất bản tới dịch vụ hỗ trợ vfxAlert tại [email protected].Đăng ví dụ:8. Mỗi người tham gia chỉ đủ điều kiện nhận giấy phép PRO miễn phí 3 ngày cho vfxAlert cho một ấn phẩm đủ điều kiện chỉ một lần.

9. Ban tổ chức có quyền loại bất kỳ người tham gia nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc có hành vi gian lận hoặc phi đạo đức.

10. Người tham gia đồng ý rằng bài đăng của họ có thể được vfxAlert sử dụng cho mục đích quảng cáo trên các kênh và nền tảng chính thức của mình.

11. Quyết định của vfxAlert liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của chương trình khuyến mãi, bao gồm tính đủ điều kiện và phần thưởng, sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc.

12. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, người tham gia xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý bị ràng buộc bởi chúng.
Bắt đầu giao dịch

Khước từ:

Các tín hiệu vfxalert hiện có chỉ dành cho mục đích thông tin và không có cách nào không phải là hướng dẫn hành động. Chủ sở hữu của trang web và chương trình không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web và trong chương trình vfxAlert, đối với bất kỳ sai sót nào. Thông tin trên trang web này không phải là một đề nghị công khai.